Kol centar za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti

U okviru projekta „Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti“ okon?an je rad programera na izradi softverske aplikacije koja obezbe?uje tehni?ke pretpostavke da sudovi, tužilaštva i policija pri odre?ivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isti telefon kol operatera u organizaciji advokatske komore. Na ovaj na?in ?e se otkloniti uzrok korupcije – neposredna veza izme?u organa postupka i advokata koji se postavlja što ?e uspostaviti transparentan i pravi?an sistem postavljanja, u kojem ?e svi podaci biti javni i proverljivi.

Sistem je zasnovan na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi svih državnih organa da prilikom odre?ivanja advokata kontaktiraju kol centar advokatske komore. U proteklom periodu, u organizaciji OEBS-a i advokatske komore održano je osam okruglih stolova na kojima su predstavnici sudova, tužilaštava, policije i advokature postigli saglasnost da ovo pitanje treba sistemski rešiti na predloženi na?in. U narednom periodu bi?e obezbe?ena podrška od strane Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda i Republi?kog javnog tužilaštva da svi branioci po službenoj dužnosti i privremeni zastupnici u Republici Srbiji ubudu?e budu postavljani posredstvom kol centra advokatske komore. O?ekujemo da ovaj – novi sistem po?ne da funkcoioniše od oktobra 2018.godine.

Prednosti kol centra su mnogobrojne. Svaki telefonski poziv se automatski beleži (datum, vreme poziva i brojevi telefona) a operater prilikom javljanja unosi još i dodatne podatke u sistem (koji organ poziva i koji je broj predmeta). Operater poziva advokata preko aplikacije koja je programirana da automatski poštuje redosled (bez mogu?nosti operatera da vidi redosled i manipuliše postavljenjem) a svaki telefonski poziv se beleži u sistemu (sa kojim advokatom je pokušano ostvarenje kontakta i sa kojim je ostvaren kontakt).

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno ?uva u sistemu radi kontrole. Programska aplikacija pruža mogu?nost jednostavnog pregleda sistematizovanih podataka o svim postavljenim braniocima i braniocima koji nisu postavljeni jer se nisu odazvali na poziv (uklju?uju?i i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva), kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet. Kona?no, na ovaj na?in omogu?i?e se izrada periodi?nih izveštaja o svim postavljenjima u odre?enom periodu, koji ?e biti javni.

Odre?ivanje branilaca po službenoj dužnosti se preko kol centra prenosi na advokaturu kao samostalnu, nezavisnu i samoreguliraju?u profesiju. O?ekujemo da ?e se predloženim rešenjem trajno otkloniti uzrok korupcije u funkcionisanju pravosu?a, kao i da ?e sama ?injenica da je advokatska komora sposobna da uredi ovaj sistem umesto države demonstrirati snagu i društvenu odgovornost advokature kao profesije.

Preuzeto sa: https://akb.org.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *